E-Commerce

Privacy policy

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PODANFOL Spółka Akcyjna siedzibą w Podaninie (Podanin 71, 64-800 Chodzież) zwana dalej „Administratorem”.

 

I. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy i zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

II. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz najczęściej niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy i zamówienia. W przypadku niepodania danych najprawdopodobniej nie będzie możliwe zawarcie wykonanie umowy/zamówienia.

III. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

IV. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy i zamówienia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

VI. Państwa prawa dotyczące danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

VII. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):

Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym tzn. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom uczestniczącym bezpośrednio lub pośrednio w realizacji zlecenia (umowy, zamówienia itp.): kancelariom podatkowym, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom realizującym usługi IT, kurierom, operatorom pocztowym itp.

 

VIII. W razie pytań związanych  z przetwarzaniem Państwa danych zachęcamy do kontaktu:

 e-mail: sekretariat@podanfol.com

 telefon: 67 2812101

 

VIII. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę ochrony prywatności

Korzystanie przez Państwa ze strony internetowej (witryny) Administratora (www.podanfol.com) oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki ochrony prywatności, radzimy nie korzystać z witryny Administratora i nie przekazywać danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności jest elementem dokumentu pn. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod adresem URL www.podanfol.com i będą obowiązywać od momentu ich publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

© 2024 Podanfol S.A. All rights reserved.
Project and realization MYKK