E-Commerce

Polityka ochrony prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności

 1. Spółka Podanfol S.A. zobowiązana jest do ochrony prywatności osób odwiedzających nasz serwis internetowy, dostępny pod adresem https://www.podanfol.com/pl, zgodnie z postanowieniami: 
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejsza polityka prywatności określa: 
 • zasady i zakres przetwarzania danych osób korzystających z serwisu internetowego Podanfol S.A., 
 • prawa osób, których dane nasza Spółka przetwarza,
 • obowiązki Podanfol S.A., jako Administratora Danych, wynikające z przepisów wskazanych w ust. 1.
 1. Administrator Danych nie udostępnia stronom trzecim danych osobowych Użytkowników naszego serwisu bez ich zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Administrator zobligowany będzie to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu upoważnionego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie

 1. Zbieramy i przetwarzamy dane osób korzystających ze strony internetowej https://www.podanfol.com/pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi udostępniania formularza elektronicznego umożliwiającego naszym klientom nawiązanie kontaktu z Podanfol S.A. oraz dostępnych na naszej stronie serwisów e-Commerce oraz Strefa Akcjonariusza.
 1. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony https://www.podanfol.com/pl zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. powołanymi wyżej przepisami RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak równie normami bezpieczeństwa (Polska Norma PN-ISO/IEC 27001:2017- 06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania).
 1. Podanie danych przez osoby korzystające z naszego serwisu ma charakter dobrowolny.
 2. Przetwarzamy Państwa dane w następujących zakresach:
 • odnośnie osób korzystających z formularza elektronicznego umożliwiającego nawiązanie kontaktu z Podanfol S.A. (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy);
 • odnośnie osób korzystających z serwisów e-Commerce oraz Strefa Akcjonariusza (nazwa użytkownika i hasło);
 • informacje zapisywane automatycznie przez system – są to informacje pozyskiwane dzięki plikom cookies czyli ciasteczkom zapisywanym na urządzeniach umożliwiających korzystanie z naszej strony (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym oraz logom serwera www, zapisywanym przez operatora hostingowego.

Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających nasz serwis (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Ponadto, dane użytkowników naszego serwisu internetowego oraz dane ilustrujące ich preferencje mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym przedmiotowe statystyki pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 1. Podstawą prawną legalizującą przetwarzanie przez Podanfol S.A.  danych osobowych osób korzystających ze strony https://www.podanfol.com/pl są: 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - udokumentowanie wykonanej usługi lub umowy na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - cele analityczne i badania satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na ich rzecz, optymalizacja procesów ich obsługi, uaktualnianie i korygowanie danych osobowych klientów, kontaktowanie się z klientami w sprawach realizacji ich skarg i wniosków, ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.
 1. Administratorem Danych, określonych w ust. 3, jest Podanfol S.A. - siedziba: Podanin 71, 64-800 Chodzież, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320019, nr 570161109, nr NIP: 7641009978.
 2. Każda z osób, której dane przetwarzamy, ma prawo do: 
 • dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanfol S.A. zastrzega, że żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących nie zostaną uwzględnione:

 • przez okresy przedawnienia przewidziane prawem oraz przez wymagany prawem czas posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej) i podatkowej,
 • w przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze Stron działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń,
 • w przypadku realizacji uprawień / obowiązków określonych w przepisach szczególnych,
 • w innych prawnie uzasadnionych przypadkach, które będą nadrzędne wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W odpowiedzi na zgłaszane nam żądania, zobowiązujemy się udzielić wszelkich niezbędnych informacji w zakresie tego, czy zadośćuczynienie zgłoszonemu żądaniu jest możliwe bądź nie, podając równocześnie podstawę prawną swojego działania. Podanfol S.A. gwarantuje że, będzie przetwarzał dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizowanych przez nas celów.

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: 
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
 • podmiotom związanym z Podanfol S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmy zapewniające naszej Spółce obsługę informatyczną, kancelarie prawne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych. Podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.
 • Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkowników serwisu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Administrator Danych, dążąc do stałego polepszania jakości świadczonych usług może, na podstawie indywidualnej zgody usługobiorcy przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, reklamowych, badania rynku oraz preferencji usługobiorców. Zgoda usługobiorcy może być wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami pocztą tradycyjną pisząc na adres Podanfol S.A. - siedziba: Podanin 71, 64-800 Chodzież lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.podanfol.com/pl/kontakt.

Okresy przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe użytkowników strony https://www.podanfol.com/pl będą przez nas przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Okres przechowywania dotyczących Państwa danych, związanych z przekazywanymi drogą elektroniczną pytaniami, skargami i wnioskami nie przekraczał będzie 3 lat od dnia przesłania danych za pomocą formularza, tj. przez okres przedawnienia roszczeń.

Po upływie wskazanych okresów przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane / anonimizowane.

 

Zabezpieczenia

 1. Strona https://www.podanfol.com/pl chroniona jest środkami bezpieczeństwa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Państwa danych. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
 2. Deklarujemy, że dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uprawnione przez Zarząd Podanfol S.A., odpowiednio przeszkolone w zakresie zasad i sposobów przetwarzania tych danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. 

Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Nasza strona internetowa zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Podanfol S.A. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z sieci Internet.
 2. Podanfol S.A. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Mechanizm cookies na stronie https://www.podanfol.com/pl

 1. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
 2. Nasz serwis internetowy nie magazynuje automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane są przez mechanizmy strony internetowej. Zawierają unikalny numer, adres i nazwę strony internetowej z której pochodzą oraz okres ich przechowywania w serwisie.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na komputerze użytkownika naszego serwisu jest Podanfol S.A.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach serwisu https://www.podanfol.com/pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach serwisu https://www.podanfol.com/plstosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Przeglądarki  internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszego serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej. Zastosowane ograniczenia plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Zmiany

 

W przypadku zmiany niniejszej „Polityki ochrony prywatności”, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zasad i postanowień.

 

Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, względnie w celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Podanfol S.A., jako ich Administratora, w tym możliwości dostępu do treści tych danych lub ich poprawiania, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.podanfol.com/pl/kontakt.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie dzwoniąc na numer +48 67 / 28 12 101 – 102. Kontakt drogą elektroniczną nawiązać można poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.podanfol.com/pl/kontakt.

 

Zarządu Podanfol S.A.

© 2024 Podanfol S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja MYKK